Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Zuiderlicht

Waar staan we voor

Onze missie

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. In de samenwerkingsdriehoek kind-ouders-school staat de ontwikkeling van deze talenten centraal. Het positief beïnvloeden van de ontwikkeling van kinderen is onze missie. Wij zien het als onze taak er, samen met de kinderen en hun ouders, voor te zorgen dat elk kind zich naar vermogen kan ontwikkelen, passend bij zijn/haar talenten. Wij werken toe naar een gestroomlijnde toegang tot het voortgezet onderwijs zodat kinderen later in hun leven een plek in de maatschappij kunnen verwerven die past bij hun eigenheid en talenten.

Onderwijskundige visie

Op de Koningin Beatrixschool staat het leren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten centraal. Ieder kind is uniek en hun talenten kunnen dan ook liggen op uiteenlopende terreinen: cognitief (denken, kennis vergaren, plannen, organiseren), creatief (tekenen, knutselen, techniek, muziek, dans, drama; maar ook leren de juiste vragen te stellen, buiten kaders leren denken en omgaan met vrije keuzemomenten), sociaal (opkomen voor en inleven in anderen, vriendschappen sluiten en conflicten leren oplossen, samenwerken, je eigen grenzen aangeven). Wij ‘zien’ kinderen in hun totale ontwikkeling en betrekken hen er actief bij om daar inhoud, vorm en richting aan te geven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf goed (leren) kennen om van daaruit in relatie tot anderen en hun omgeving te staan en weloverwogen keuzes te maken. Op de Koningin Beatrixschool krijgen kinderen onderwijs van enthousiaste, betrokken en goed opgeleide leerkrachten die hoge verwachtingen hebben en kinderen uitdagen alles uit zichzelf te halen. Alles wat wij doen is erop gericht kinderen passend bij hun eigen talenten en mogelijkheden te laten groeien en ontwikkelen. 

Hoe zie je dat terug in onze school en ons onderwijs?

   Talentwerk 

Een vast onderdeel in ons onderwijs is het Talentwerk. Bij het Talentwerk mogen kinderen zelf een keuze maken uit een aansprekend onderwijsaanbod (techniek, muziek, dans, drama, tekenen, knutselen). Talentwerk wordt per bouw groepsdoorbroken georganiseerd; kinderen kunnen daarom in een ander lokaal bij een andere leerkracht terecht komen en met kinderen uit een andere klas aan een (gezamenlijke of individuele) opdracht werken. Wij maken regelmatig en met veel plezier gebruik van de specifieke expertise en/of de begeleiding van ouders voor deze activiteiten.

Plaatshouder voor dia show! Wordt automatisch vervangen

   Weektaken en vrije keuzemomenten 

Vanaf groep 2 leren we kinderen hun werk te plannen met behulp van een weektaak. We leren kinderen de week te overzien en een ordening te maken welk werk ze wanneer willen en kunnen gaan doen. Naarmate kinderen ouder worden en in hogere groepen komen, worden er andere eisen gesteld aan het plannen en het werk op hun weektaak. Het werken met een weektaak zorgt ervoor dat er maatwerk kan worden toegepast: er is een basisaanbod van leerstof dat voor alle kinderen geldt, maar er is ook de mogelijkheid tot ‘meer- en minderwerk’. Kinderen worden op deze manier vertrouwd met het maken van keuzes en het overzien van de consequenties daarvan. Op de weektaak plant de leerkracht vrije keuzemomenten. Tijdens deze momenten kunnen kinderen een vrije keuze maken uit een aanbod van diverse (les)activiteiten.  

Plaatshouder voor dia show! Wordt automatisch vervangen


   Kring 

Wij vinden het belangrijk om het kind niet alleen als individu te zien maar ook in relatie tot de andere kinderen eromheen. De groep waar een kind in zit zien wij niet als een verzameling individuen maar als een dynamisch geheel waarin aandacht en belangstelling voor elkaars ervaringen en verhalen een plaats krijgt. De kring heeft daarom een plaats in ons onderwijs. Zo vaak als mogelijk beginnen we de dag in de kring, en sluiten we zo ook weer af, verjaardagen worden er gevierd en we evalueren het werk dat gedaan is. Het aantal kringmomenten op een dag en de lesinhoud die er een plaats krijgt verandert naarmate kinderen ouder worden. In een kleutergroep heeft de kring een meer nadrukkelijke plaats dan in een bovenbouwgroep. In de groepen staan (deels) opstellingen met kringbanken om het snel in en uit de kring gaan mogelijk te maken.

   Vieringen, Open Podia, presentaties 

Wij stimuleren dat kinderen leren om (zichzelf of datgene wat ze willen vertellen) te presenteren aan hun eigen groep of aan een publiek van ouders en belangstellenden. Na een schoolbreed thema of project kunnen ouders en belangstellenden uitgenodigd worden om naar een tentoonstelling of presentatie te komen kijken. Twee keer per jaar nodigen we ouders en andere belangstellenden uit om naar een Open Podium in onze grote hal te komen kijken; kinderen kiezen dan zoveel mogelijk zelf wat ze daar aan het publiek willen laten zien. Het onderwerp is gerelateerd aan hetgeen in de achterliggende periode is geleerd of een thema waaraan we hebben gewerkt. In de lessen besteden we aandacht aan (podium)presentatie. Vanaf groep 1 werken kinderen aan verschillende presentaties: een spreekbeurt, boekpresentatie en/of presentatie van gezamenlijk werk dat tijdens een les of thematisch project tot stand gekomen is. Wij openen het schooljaar elk jaar met de hele school en sluiten ieder schooljaar met een groot schoolbreed Eindejaarsfeest af. Dit zijn ieder waardevolle terugkerende momenten die kenmerkend zijn voor onze school.

   Vrije plaatskeuze 

We stimuleren dat kinderen het aankunnen zelf een keuze te maken op welke plaats in het lokaal ze willen zitten. Of deze keuze als succesvol wordt ervaren is van vele factoren afhankelijk. Uiteindelijk is de leerkracht eindverantwoordelijk voor de leerresultaten van het kind en heeft daarmee ook ‘het laatste woord’ als de keuze van het kind het behalen van optimale resultaten niet zou bevorderen. 

   Dobbelsteen en stoplicht 

Vanaf groep 1 werken we met het stoplicht, vanaf groep 3 heeft ieder kind een dobbelsteen op zijn/haar bureau liggen. Het stoplicht zetten we in om maatwerk te kunnen geven binnen ons onderwijs, het stelt de leerkracht in staat op verschillende niveaus instructie te geven. Als de leerkracht vrij is om vragen te beantwoorden of hulp te bieden, staat het stoplicht op groen. De leerkracht zet het stoplicht op rood als hij/zij aan de instructietafel aan een aantal kinderen extra uitleg of verlengde instructie geeft. De rest van de kinderen zijn dan zelfstandig met een verwerking bezig en kunnen op de weektaak zien wat ze nog meer kunnen doen als ze daar mee klaar zijn. Met behulp van de dobbelsteen kan een kind, als het stoplicht op rood of oranje staat, communiceren met de leerkracht en de kinderen om hem heen, door een bepaalde kant bovenop te leggen. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat kinderen niet onnodig lang met hun vinger omhoog zitten (en daarmee lestijd verloren laten gaan) als zij even niet verder kunnen met hun werk en de leerkracht het stoplicht op rood heeft staan. De dobbelsteen stelt kinderen in staat zelf regie te voeren over de mate waarin zij hulp nodig hebben of kunnen bieden aan andere kinderen om hen heen. Zowel het stoplicht als de dobbelsteen zijn didactische hulpmiddelen.

   Rapporten 

Twee keer per jaar krijgen kinderen hun rapport mee. Het rapport bestaat uit een ringband die kinderen krijgen als ze bij ons op school komen en die acht jaar meegaat. Ieder jaar wordt een nieuwe inhoud aan toegevoegd. Een rapport is opgebouwd uit vier onderdelen:

 

     - Het portfolio

 Het portfolio bestaat uit eigen werk van het kind. We stellen het kind de vraag: op welke werk van de afgelopen periode ben je trots? Wat wil je thuis aan mama/papa/ opa’s/oma’s laten zien? Het kind maakt deze keuze zelf. Het kan gaan om een (gekopieerde) pagina uit een schrijfschrift, een zelfgeschreven verhaal of een foto van een hele hoge Kapla-toren. Als het werk zo groot is dat het fysiek niet in de ringband past, maken we er een foto van.

        - Het kindrapport

We vragen het kind zelf een aantal (reflectieve en metacognitieve) vragen te beantwoorden over zijn eigen leerproces. We vragen het kind terug te blikken op de achterliggende periode; wat ging goed? Daarna de vooruitblik: waar gaat het kind in de voorliggende periode aan werken? Met wie werkt hij/zij graag samen? Wat heeft hij/zij nodig van de leerkracht? Er zit een opbouw in de vraagstelling die recht doet aan het begripsniveau van het kind. In groep 7 kan een kind andere vragen aan en ook op een andere niveau antwoord geven (meer tekst) dan een kind in groep 2 (die de antwoorden m.b.v. smileys geeft). Kinderen die acht jaar achtereen twee keer per jaar zichzelf op deze manier tegen het licht houden geven hun leerkrachten en hun ouders waardevolle informatie over hoe zij zichzelf zien in relatie tot hun eigen schoolsucces.

     - Het leerkrachtrapport

Natuurlijk kijkt de leerkracht vanuit zijn/haar deskundigheid ook naar het kind en vindt daar iets van. Alle ontwikkelingsgebieden worden in het leerkrachtrapport door de leerkracht beoordeeld. De beoordelingscriteria zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. In de kleutergroepen spreken we over ‘in ontwikkeling, volgens verwachting en boven verwachting’. In hogere groepen beoordelen we met goed, ruim voldoende, voldoende, zwak, onvoldoende. 

     - De CITO resultaten

Twee keer per schooljaar, in januari en juni worden in de groepen 2 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. Zie voor meer informatie de actuele schoolgids. In het rapport wordt een print van de laatst afgenomen Cito-toets gevoegd.

Door het kind actief te betrekken bij het tot stand komen van het rapport wordt het iets ‘van henzelf’. Zij gaan verantwoordelijkheid ervaren voor hun eigen leren en ontwikkeling. Door het leerkrachtrapport krijgt het kind zicht op hoe zijn/haar leerkracht kijkt naar zijn/haar ontwikkeling en groei. Door het toevoegen van de Cito-resultaten krijgt het kind en zijn/haar ouders zicht op hoe de opgedane kennis uit de achterliggende periode zich verhoudt afgezet tegen een landelijk gemiddelde.  


Identiteit

De Koningin Beatrixschool is een christelijke basisschool, wij maken deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU).

Het christelijk geloof is de basis van waaruit wij werken op de Koningin Beatrixschool. In de praktijk wordt dit zichtbaar doordat we met de kinderen bidden, zingen en Bijvelverhalen lezen. De christelijke feesten vieren we in schoolverband. In de klas worden deze feesten inhoudelijk voorbereid.

We vinden het belangrijk om de verhalen uit de Bijbel te vertellen en te vertalen naar het dagelijks omgaan met elkaar. Zorgzaamheid en betrokkenheid op elkaar vinden wij daarbij kernwaarden.

Wij werken met de methode “Trefwoord”. Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele scholen voor basisonderwijs. Deze methode brengt met behulp van thema’s twee werelden bij elkaar; de wereld van het christelijk geloof enerzijds en de wereld van het kind anderzijds. 

We respecteren en staan open voor alle kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Om die reden besteden we ook aandacht aan andere geloven en religieuze stromingen binnen ons onderwijs.
  
  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online